LSPF renginių saugumo organizavimo taisyklės

LIETUVOS SPORTINIO POKERIO FEDERACIJOS

VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS

Patvirtintos Lietuvos sportinio pokerio federacijos Vykdomojo Komiteto

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo VI skyriaus 42 str. 3 p. Jos nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (sportinių varžybų, koncertų, švenčių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, pramogų ir atrakcionų parkų ir kitų viešų tokio pobūdžio renginių tam skirtose vietose), organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei organizatorių atsakomybę.

II. Sąvokos

 1. Aptarnaujantis personalas – sportinio pokerio turnyrų sklandžią eigą užtikrinantis asmuo
 2. Sportinio pokerio klubas/asociacija – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta, juridinio asmens teises turinti, organizacija ir Lietuvos Respublikos įsteigti Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusios įmonės filialai arba padalinys, vienijantis kurios sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, plėtojantis sporto šaką ar kelias, ugdantis sportininkus ar komandas, siekiantis gerų sporto rezultatų, turintis atributiką, tradicijas; gali turėti savo sporto bazę.
 3. Lietuvos sportinio pokerio federacija (LSPF) – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi sportinio pokerio plėtra Lietuvos Respublikoje arba veikla, susijusia su sportiniu pokeriu. Lietuvos sportinio pokerio federacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, WSOP ir EPT turnyrus rengiančių organizacijų patvirtintomis varžybų vykdymo taisyklėmis ir turi Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
 4. Sportininkas (sportinio pokerio žaidėjas) – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą.
 5. Sportinio pokerio renginys – sportinio pokerio propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė: sportinio pokerio turnyras, varžybos, sporto stovykla, žaidynės, šventė, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas.
 6. Sportinio pokerio varžybos – Lietuvos sportinio pokerio federacijai priklausančių organizacijų narių varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis patvirtintų sportinio pokerio varžybų vykdymo taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.
 7. Varžybų vykdymo taisyklės – sportinio pokerio varžybų organizatoriaus parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas varžybų tikslas ir uždaviniai, vykdymo vieta, laikas, programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams, nugalėtojų nustatymo būdai ir kita.
 8. Žiūrovas – asmuo, stebintis sportinio pokerio renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

III. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai

 1. LSPF varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti tik organizacijos, priklausančios Lietuvos sportinio pokerio federacijai
 2. Lietuvos sportinio pokerio organizacijos gali organizuoti įvairius nekomercinius renginius: sportinio pokerio varžybas, sporto stovyklas, tarptautines varžybas ir rungtynes, seminarus, konferencijas ir kt.
 3. LSPF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:

3.1.   žiūrovų ir sportinio pokerio renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų varžybų vietose ir už jų ribų, skatinti tinkamą žiūrovų ir žaidėjų elgesį;

3.2.   kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;

3.3.   nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp sportinio pokerio varžybose dalyvaujančių sportininkų;

3.4.   tęstinumo – sportinio pokerio organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentingiems sportinio pokerio žaidėjams nepertraukiamai užsiimti sporto veikla ir dalyvauti tarptautiniuose sportinio pokerio turnyruose

IV. Renginių vieta

 

 1. LSPF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi specialiose tam skirtose vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
 2. Už žalą, padarytą sportinio pokerio varžybų dalyviams, sportinio pokerio mėgėjams ar žiūrovams tokių varžybų metu dėl įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.
 3. LSPF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.) ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą:

3.1.    Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo atvirose vietose ar teritorijose (renginio metu – jei reikia).

V. Reikalavimai LSPF varžybų ir kitų renginių organizatoriams

 1. Lietuvos sportinio pokerio federacija gali pavesti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygos sportinio pokerio varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms sportinio pokerio organizacijoms, priklausančioms LSPF ir atitinkančioms Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus.
 2. Visų lygių sportinio pokerio varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.
 3. Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.
 4. Sportinio pokerio varžybų ar renginių organizatoriai atsako už varžybų dalyvių, sporto specialistų, aptarnaujančio personalo sportinio pokerio mėgėjų ir žiūrovų saugumą sportinio pokerio varžybų ar renginių metu.
 5. Per varžybas ar renginį sportinio pokerio mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu sportinio pokerio mėgėjai nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
 6. LSPF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

6.1.    savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės.

6.2.   rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

6.3.   LSPF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

–        į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

–        į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti asmenis, neatitinkančius LSPF nustatyto amžiaus cenzo

–        sporto bazėse, varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje;

–        naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, aptarnaujančio personalo, organizatorių atstovų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

–        sportinio pokerio varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

–        iškabinti sportinio pokerio varžybų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

7. LSPF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:

7.1.    nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

7.2.    dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

7.3.    renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

Lietuvos sportinio pokerio federacijos prezidentas                            Skirmantas Tomkevičius