LSPF veiklos strategija

MISIJA

Lietuvos sportinio pokerio federacijos (LSPF) paskirtis – sportinio pokerio pagalba ugdyti teigiamus jį kultivuojančių žmonių asmenybės bruožus – valią, psichologinį stabilumą, matematinius ir loginius įgūdžius, populiarinti sportinį pokerį kaip sociokultūrinį fenomeną ir visuomeninio bendravimo įrankį, užtikrinti sportinio pokerio žaidėjų socialinę atsakomybę specialia Sportinio Pokerio Chartija.

Sportinis pokeris neįtikėtina greičiu populiarėja pasaulyje, todėl LSPF rūpinasi geriausiais Lietuvos sportinio pokerio žaidėjais, užsiima socialia atsakinga sportinio pokerio propaganda Lietuvoje, siekia savo veikla garsinti Lietuvos vardą pasaulyje.

LSPF veikia su Tarptautinės Pokerio Federacijos (International Federation of Poker) pritarimu ir koordinuoja savo narių – Lietuvoje veikiančių sportinio pokerio asociacijų, klubų ir kitų visuomeninių sporto organizacijų, kultivuojančių sportinį pokerį, veiklą.

APLINKOS IR IŠORĖS ANALIZĖ

1. Išoriniai veiksniai

1.1 Politiniai veiksniai:

Šiuo metu pokeris yra įstatymiškai reglamentuojamas moraliai pasenusių Azartinių lošimų įstatymo, kuris faktiškai neapibrėžia skirtumo tarp azartinių lošimų tokių kaip ruletė ar lošimų automatai, kur viską lemia atsitiktinumas, ir sportinio pokerio, kur laimėjimą didžiąją dalį laiko lemia žaidėjo įgūdžiai.

Sparčiai populiarėjančio sportinio pokerio žaidėjai iš esmės nesutinka su lošimų namų dirbtinai primestu modeliu, kad pokeris gali būti žaidžiamas tik iš pinigų.

LSPF organizuojami nacionaliniai ir tarptautiniai sportinio pokerio turnyrai vyks ne lošimo namuose, o viešbučiuose ir konferencijų centruose, pramogų klubuose – taip sukuriant papildomą traukos objektą ir padedant vystytis Lietuvos turizmo industrijai.

Sportinis pokeris iš esmės atitinka didžiąją dalį Europos Sąjungos parengtos „Baltosios knygos dėl sporto“ (Briuselis, 11.07.2007) postulatų:

“2.4 Sportinis pokeris skatina aktyvų pilietiškumą remiantis esminiais sporto principais – sąžiningu žaidimu, taisyklių laikymusi, pagarba kitiems, solidarumu ir disciplina

2.5 Sportinis pokeris yra prieinamas visiems Lietuvos piliečiams, išskyrus vienintelį ribojamą – amžiaus cenzą, kuris įvestas remiantis Sportinio Pokerio Socialinės Atsakomybės Chartija (SPSAC)”

Sportinis pokeris yra puikus būdas integruoti į visuomenę žmones iš socialiai atskirtų regionų ir žmones su negalia. Sportinio pokerio populiarumas ir jį remiančių bendrovių entuziazmas gali būti sėkmingai išnaudotas kuriant Lietuvoje naujas darbo vietas bei gaivinant šalies ekonomiką. Sportinis pokeris yra bendruomeninis žaidimas, todėl gali būti naudojamas integruojant į šalies visuomeninį gyvenimą tautines mažumas ir imigrantus.

Sportinis pokeris idealiai atitinka Europos Komisijos propaguojamas lyčių ir rasių lygybės bei antidiskriminacijos vertybes. Įgyvendindama Baltosios knygos dėl sporto direktyvas LSPF įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas sportinį pokerį kultivuoti ir žmonėms su negalia. Sportinį pokerį žaidžia šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Internetinis sportinis pokeris prie vieno leidžia sėsti nepažįstamiems žmonėms iš skirtingų žemyų ir jis tampa puikiu įrankiu propaguojant švietimą, tarpkultūrinį dialogą, darnų vystymąsi ir taiką.

Sportinio pokerio ekonominė vertė vis dar yra nuvertinta, tačiau ypatingai spartus jo kuriamos pridėtinės vertės augimas naujosios Europos šalyse gali turėti nemažą makroekonominę įtaką ir prisidėti įgyvendinant Lisabonos strategiją. Sportinio pokerio turnyrai gali tapti puikiu įrankiu regionų vystymuisi, jie stimuliuoja turizmą ir prisideda prie mikroinfrastruktūros tobulinimo . Vienas iš kertinių LSPF tikslų – organizuoti sportinio pokerio turnyrus Lietuvos regionuose.

Baltojoje knygoje dėl sporto pažymima, kad nėra lengva apskaičiuoti finansinę sporto įtaką ekonomikai, tuo tarpu sportinio pokerio turnyrų finansinį poveikį regioninei bendruomenei galima lengvai ir tiksliai įvertinti pagal visus reikalingus finansinius kriterijus.

2000 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos parengtoje Nicos deklaracijoje pabrėžiama, kad už sporto reikalų tvarkymą visų pirma yra atsakingos sporto organizacijos ir valstybės narės, o pagrindinis vaidmuo tenka sporto federacijoms. Patikslinama, kad sporto organizacijos turi vykdyti savo užduotį organizuoti ir skatinti savo sporto šakos sportinę veiklą, „tinkamai atsižvelgdamos į nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus“, todėl LSPF dės visas pastangas, kad sportinio pokerio veiklą reguliuotų nauji, modernūs ir ES teisės bazę atitinkantys teisės aktai.

1.2 Ekonominiai veiksniai:

Pagal masiškumą ir apyvartą sportinio pokeris nenusileidžia kitoms populiarioms ir šimtametes tradicijas turinčioms sporto šakoms tokioms kaip futbolas ar golfas. Ypač aktyviai rinkoje veikia sportinio pokerio bendrovės, kurios smarkiai prisideda prie kitų sporto šakų palaikymo ir rėmimo. Ne išimtis ir Lietuva – užsienio bendrovės padėjo Lietuvos krepšinio rinktinei gauti pakvietimą į Pasaulio krepšinio čempionatą, prikėlė iš pelenų legendinį Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubą, padeda ir remia ledo ritulio bendruomenę.

LSPF dės visas pastangas, kad internetinio sportinio pokerio bendrovių veikla Lietuvoje būtų skaidriai ir aiškiai reglamentuoja teisiniais aktais, atitinkančiais ES teisę, ir skatins internetinio sportinio pokerio bendroves ir toliau intensyviai remti Lietuvos profesionalų ir mėgėjišką sportą.

1.3 Socialiniai veiksniai:

LSPF pripažįsta, kad sportinis pokeris išsiskiria iš kitų sporto šakų, kadangi jame turi būti taikomas amžiaus cenzas. Tai pabrėžiama ir LSPF parengtoje Socialinės Atsakomybės Chartijoje. Nuo 2011 metų vasario mėnesio LSPF nariams yra taikomas 18 metų amžiaus cenzas.

1.4 Tarptautiniai klausimai:

LSPF bendradarbiauja su tarptautine pokerio federacija (International Federation of Poker) ir su pagrindinius sportinio pokerio turnyrus – Europos pokerio turą (EPT), Pasaulio pokerio seriją (WSOP) – rengiančiomis organizacijomis. Numatoma, kad aukščiausią reitingą turintys LSPF asociacijų nariai galės dalyvauti tarptautiniuose sportinio pokerio turnyruose atstovaudami Lietuvai.

LSPF taip pat palaiko ryšius su kitų šalių sportinio pokerio federacijomis – Rusijos sportinio pokerio federacija, Ukrainos sportinio pokerio federacija, Pokerio žaidėjų Aljansu (JAV), Vokietijos sportinio pokerio žaidėjų asociacija, Baltarusijos sportinio pokerio žaidėjų federacija ir kitomis.

Balandžio mėnesį vyksiančiame Tarptautinės proto žaidimų asociacijos susirinkime į asociaciją gali būti priimta ir tarptautinė pokerio federacija, o tai automatiškai reiškia, kad Tarptautinis olimpinis komitetas pripažins sportinį pokerį kaip įgūdžių žaidimą prilygindamas jį šachmatams, šaškėms ir bridžui.

2. Vidiniai veiksniai:

2.1 Organizacinė struktūra:

LSPF steigėjai yra trijų didžiausių miestų sportinio pokerio asociacijos. Jų atstovai, LSPF administracijos direktorius ir LSPF juristas sudaro Vykdomąjį LSPF Komitetą. Vykdomasis Komitetas renka LSPF prezidentą.

2.2 Žmonių ištekliai:

LSPF turi du samdomus darbuotojus –  LSPF administracijos direktorių, atsakingą už naujų narių patikros procedūras, sportinio pokerio turnyrų rengimą ir kitus administracinius darbus, bei LSPF finansininkę, kuruojančią visus finansinius procesus

Plečiantis LSPF veiklai ir didėjant narių skaičiui 2010-2012 metais planuojama padidinti etatų skaičių iki keturių, įsteigti vidaus kontrolės revizijos bei etikos procedūrų Komisijas.

2.3 Ryšių sistema:

Pagrindinis LSPF langas į viešumą yra oficialus jos tinklapis – www.lspf.lt, kuriame pateikiama visa pagrindinė informacija apie sportinį pokerį ir jo plėtrą Lietuvoje ir viešai randami visi LSPF veiklą reguliuojantys teisiniai aktai.

Tinklapyje taip pat yra registracijos anketa, skirta naujiems LSPF priklausančių asociacijų nariams, bus pateikiama informacija apie būsimuosius ir praėjusius LSPF turnyrus, visų LSPF renginių kalendorius ir LSPF naujienos, bei oficiali LSPF vykdoma Lietuvos sportinio pokerio žaidėjų reitingavimo sistema.

2.4 Planavimo sistema:

LSPF vadovybės administraciniame lygmenyje yra pakankamai žmonių, galinčių profesionaliai planuoti ir administruoti numatomus LSPF sportinio pokerio turnyrus ir kitus renginius, taip pat pritraukti renginių organizavimui reikalingų rėmėjų lėšų ir koordinuoti papildomus rėmimus, skirtus kitoms sporto šakoms Lietuvoje.

LSPF veiklos planavimas apima ketverių metų ciklą, kuris kas metai dalijamas į metinius ciklus. Didėjant LSPF narių skaičiui ir plečiantis renginių geografijai kasmet keliami skirtingi tikslai ir jiems pasiekti reikalingų priemonių sąrašas.

Bendraudama su Europos sportinio pokerio federacijomis LSPF planuoja 2011 metais surengti pirmąjį Baltijos šalių sportinio pokerio čempionatą, o taip pretenduoja į teisę 2012 metais surengti Europos sportinio pokerio čempionatą.

2.5 Finansiniai ištekliai:

LSPF metinį biudžetą sudaro dviejų rūšių lėšos – LSPF priklausančių organizacijų narystės mokestis, kuris priklauso nuo kiekvienos asociacijos narių skaičiaus, ir rėmėjų parama, skirta sportinio pokerio turnyrams ir kitiems renginiams organizuoti.

LSPF taip pat investuoja į sportinio pokerio turnyrams reikalingos įrangos gamybą – atskiru užsakymu yra pagaminti 20 tik sportiniam pokeriui skirtų žaidimo stalų.

LSPF nenumato savo veiklai prašyti finansinių lėšų iš valstybės biudžeto ar KKSD administruojamų sporto rėmimo fondų.

2.6 Veiklos apskaitos sistema:

LSPF Vykdomojo Komiteto posėdžiuose atsakingi LSPF priklausančių organizacijų asmenys atsiskaito už jų asociacijų surengtus turnyrus, reitingų rodiklius, varžybų rezultatus ir joms rengti panaudotas lėšas. Informacinis LSPF renginių aptarnavimas vykdomas internete –  pradedant registracijos procedūra ir tiesioginiais reportažais ir baigiant varžybų rezultatų bei reitingų pateikimu oficialame LSPF tinklapyje – www.lspf.lt. Vykdomasis Komitetas analizuoja gautus duomenis ir atsižvelgia į juos, tobulindamas ir plėsdamas LSPF veiklą.

2.7 Vidaus kontrolės sistema:

2010 metais už LSPF vidaus kontrolę yra atsakingas LSPF administracijos direktorius. Plečiant veiklą ir daugėjant LSPF narių, 2011 metais planuojama įsteigti atskirą vidaus kontrolės revizijos Komisiją.

3. Bendrosios išvados:

Vienas pagrindinių LSPF tikslų – atsakingas sportinio pokerio kaip laisvalaikio alternatyvos populiarinimas. Sportinis pokeris tampa vis svarbesniu tarptautiniu socialiniu reiškiniu, dėl to pasaulyje ir Lietuvoje didėja valstybinių institucijų ir verslo dėmesys sportiniam pokeriui. Tai leidžia tikėtis, jog LSPF ras partnerių sėkmingai bendradarbiavimui. Partneriai ir rėmėjai, kuriems aktuali LSPF vykdoma veikla, gali padėti padidinti ne tik LSPF, bet ir kitų sporto šakų federacijų ir klubų materialinius išteklius.

Moderniai taikomos informacinės technologijos leidžia greičiau ir efektyviau informuoti visuomenę apie LSPF veiklą ir jos tikslus, jos narių sportinius pasiekimus.

Yra reali galimybė plėsti LSPF tarptautinius ryšius ir rengti Lietuvoje tarptautinius sportinio pokerio turnyrus, suteiksiančius papildomų galimybių šalies turizmo verslui.

Vienas prioritetinių LSPF tikslų – metodinis visuomenės ir valstybinių institucijų švietimas,

LSPF turi efektyvą ir gerai veikianti federacijos valdymo struktūrą, o taip pat stiprią savanoriškų pagalbininkų, prisidėsiančių prie LSPF renginių organizavimo įvairiuose Lietuvos miestuose, bazę. Dinamiška informacinė sistema internete padeda realiu laiku pasiekti visus LSPF narius bei informuoti visuomenę apie LSPF veiklą.

LSPF skaidriai ir viešai atsiskaito už savo renginiams ir sportinio pokerio populiarinimo veiklai skirtas lėšas. Numatoma įsteigti institucionalizuotą veiklos revizijos komisiją.

4. Strateginės išvados:

LSPF reguliariai vykdys sportinio pokerio įvaizdžio gerinimo programas, nuolatos pabrėždama savo socialinę atsakomybę ir sportinio pokerio suteikiamas galimybes bei grėsmes.

LSPF sieks užtikrinti sportinio pokerio atskyrimą įstatymiškai, kas leistų organizuoti didelius tarptautinius sportinio ir komercinio pokerio turnyrus Lietuvoje, taip prisidedant prie turizmo plėtojimo mūsų šalyje.

LSPF rengs nuolatinius sportinio pokerio seminarus, skirtus žaidėjų meistriškumui didinti, kurių metu dalyvaus žinomi sportinio pokerio lektoriai, naudojantys šiuolaikinius meistriškumo ugdymo metodus.

LSPF taip pat kels turnyrų organizatorių ir aptarnaujančio personalo kvalifikaciją.

LSPF bendradarbiaus su pagrindinėmis pasaulio sportinio pokerio organizacijomis, plėtos tarptautinius sportinius, bendruomeninus ir kultūrinius ryšius.

5. Vizija

LSPF vizija 2010-2012 metams: LSPF reguliariai vykdo socialiai atsakingas sportinio pokerio įvaizdžio gerinimo programas, organizuoja sportinius renginius ir didina jai priklausančių organizacijų ir jų narių skaičių.

Planuojama, kad 2012 metų pabaigoje LSPF priklausys 7-8 regioninės asociacijos, jungiančios daugiau kaip 800 sportinio pokerio žaidėjų Lietuvoje.

Prioritetiniai tikslai::

–          užtikrinti narių masiškumo augimą (20% pirmaisiais metais, 10% vėlesniais);

–          kartu su valstybinėmis institucijomis reguliuoti sportinio pokerio veiklą Lietuvoje

–          2011 metais surengti Baltijos šalių sportinio pokerio žaidynes

–          2012 metais gauti teisę rengti Europos sportinio pokerio čempionatą Lietuvoje

–          atsakingai gerinti sporto šakos ir LSPF įvaizdį visuomenėje (mokslinių publikacijų ir publicistinių straipsnių rengimas, informacinių laidų radijuje ir televizijoje organizavimas, informaciniai pranešimai internete);

–          užtikrinti varžybų ir kitų sportinių renginių plėtrą (2011 metais surengti du nacionalinius čempionatus ir ne mažiau kaip 10 regioninių varžybų)

–          plėtoti ryšius su Lietuvos organizacijomis, kurioms aktuali sportinio pokerio veikla, (KKSD, Lietuvos viešbučiai ir restoranai, turizmo industrija, miestų savivaldybės, stalo žaidimų parduotuvės);

–          plėtoti federacijos tarptautinius ir kultūrinius ryšius;

–          reguliariai rengti žaidėjų meistriškumo kėlimo seminarus (2010 m. – vienas seminaras, 2011 – du, 2012 metais – trys seminarai)

–          diegti modernias informacines sistemas ir naudoti jas LSPF veiklos analizei (duomenų bazės sukūrimas, LSPF narių reitingavimas, organizacinių faktorių analizė)

6. Sportinio pokerio varžybų sistema

Lietuvoje vykdomos trijų pakopų LSPF patvirtintos sportinio pokerio varžybos – tai nacionaliniai čempionatai, regioninės varžybosi ir lokaliniai turnyrai. Visų pakopų varžybos yra reitinguojamos ir rezultatai patenka į bendrąją metinę LSPF informacinę sistemą.

Prieš kiekvienų metų pradžią LSPF sudaro ateinančių metų veiklos grafiką, į kurį įtraukiamos visų trijų pakopų sportinio pokerio varžybos, o taip pat kiti oficialūs LSPF renginiai – sportinio pokerio meistriškumo kėlimo seminarai, vasaros sporto stovyklos bei labdaringi nereitinginiai LSPF turnyrai. Nuo 2011 metų LSPF veiklos grafike numatomi ir tarptautiniai renginiai.

LSPF rengiami sportinio pokerio turnyrai vyks ne lošimo namuose, o dalyviams ir užsienio svečiams patraukliose vietose – viešbučiuose, konferencijų centruose, restoranuose. Vienas iš labdaringų renginių numatomas vykdyti atrestauruotoje Norviliškių pilyje

7. Tarptautinio bendradarbiavimo programa

Sportas – vienas geriausių būdų reprezentuoti savo valstybę pasaulyje, o sportinio pokerio populiarumo bumas visame pasaulyje suteikia papildomų reklamos ir reprezentacijos galimybių. Pasaulinėje pokerio arenoje didžiulės televizijos (Eurosport, DSF, ESPN ir kitos) transliuoja dešimtis pokerio turnyrų geriausiu laiku, leidžiama galybė populiarių tarptautinių sportinio pokerio žurnalų. Lietuvių pasiekimus sportinio pokerio turnyruose taip pat nušviečia ir pagrindinė Lietuvos žiniasklaida (Lietuvos rytas, TV3, Diena Media, LNK ir kitos žiniasklaidos priemonės).

2010-2012 metais LSPF numato aktyviai megzti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir sportinio pokerio klubais visame pasaulyje, pabrėžiant tarptautinio bendradarbiavimo svarbą sporte. Numatoma į sportinio pokerio meistriškumo kėlimo seminarus kviestis užsienio lektorius, o į tarptautinius sportinio pokerio turnyrus Lietuvoje – žinomus pokerio žaidėjus.

LSPF uždaviniai tarptautinio bendradarbiavimo srityje:

–          aktyviai dalyvauti tarptautinėse varžybose, seminaruose;

–          numatyti lėšas aukščiausią reitingą turinčių Lietuvos atstovų dalyvavimui tarptautiniuose turnyruose, o LSPF atstovų dalyvavimą seminaruose, konferencijose sportinio pokerio organizavimo, metodikos ir kitais klausimais;

–          plėtoti ryšius su užsienio šalių ambasadoms Lietuvoje, taip pat sportinio pokerio federacijomis užsienyje ir pagrindinių pokerio turnyrų pasaulyje organizatoriais.

8. Sporto šakos propagandinis aprūpinimas

LSPF siekia atsakingai informuoti Lietuvos visuomenę apie sportinio pokerio turnyrus Lietuvoje, LSPF vykdomus renginius, Lietuvos sportinio pokerio žaidėjų pasiekimus tarptautinėje arenoje, o taip pat viešai diskutuoti apie sportinio pokerio ir internet pokerio įstatymišką reguliavimą.

LSPF taip pat numato viešus pasisakymus žiniasklaidoje apie savo veiklą ir sportinio pokerio kaip unikalaus reiškinio suteikiamas galimybes ir keliamas grėsmes.

LSPF uždaviniai siekiant sporto šakos propagandinio aprūpinimo:

–          inicijuoti metodinių knygų apie sportinį pokerį leidybą

–          publikuoti straipsnius apie sportinį pokerį sporto leidiniuose: “Spo”, “Sportas“, „Respublikos“ priede „Sporto žmonės“ .

–          publikuoti sporto šaką populiarinančius straipsnius Lietuvos žiniasklaidos leidiniuose;

–          reklamuoti LSPF renginius per Lietuvos televizijų sporto žinių laidas;

–          pristatyti LSPF naujienas, turnyrų rezultatus ir žaidėjų reitingų sistemą oficialiame LSPF tinklapyje;

–          bendradarbiauti su pagrindiniais pasaulio sportinio pokerio interneto portalais, veikančiais lietuvių kalba. Plačiai naudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes;

–          dalyvauti visuomeniniuose sporto centrų ir savivaldybių organizuojamuose renginiuose;

–          dalyvauti labadaringuose renginiuose

9. Programos įgyvendinimo finansinis aprūpinimas

Suprasdama sudėtingą finansinę Lietuvos sporto padėtį, Lietuvos sportinio pokerio federacija savo veiklos plėtros programai 2010-2012 metais nenumato prašyti lėšų iš KKSD ar Sporto rėmimo fondo biudžetų.

Visos LSPF programoms reikalingos lėšos bus surinktos iš narystės mokesčių ir rėmėjų paramos.

10. Programos įgyvendinimo kontrolės ir atskaitomybės sistema

Programa yra parengta pagal sportinio pokerio turnyrų  kalendorinį planą – grafiką, kiekvienam iš vykdytojų arba jų grupėms priskirti konkretūs terminai. Pagrindinę veiklos priežiūrą atliks LSPF  koordinatoriai ir federacijos įgalioti asmenys. Kalendorinių metų gale LSPF visuomenei ir KKSD pristatys oficialią veiklos ataskaitą

Lietuvos sportinio pokerio federacijos prezidentas                             Andrius Balys Tapinas