LSPF įstatai

Lietuvos Sportinio Pokerio Federacijos

ĮSTATAI

 Straipsnis 1 Pavadinimas, buveinė, teisinė forma

1 Asociacijos pavadinimas – Lietuvos Sportinio Pokerio Federacija (LSPF) (toliau tekste – “Federacija”

arba “LSPF”). LSPF yra įkurta ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais. LSPF yra įregistruota Juridinių asmenų registre.

2 Federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis juridinius asmenis, kurio tikslas koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus šiuose Įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

3 Federacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. Federacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi paramos gavėjo statusą, gauti paramą.

4 LSPF buveinė yra Šv. Stepono 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5 LSPF teisinė forma – asociacija. LSPF įsteigta neribotam laikui.

Straipsnis 2 Tikslai

1 Federacijos veiklos pagrindinės sritys: sporto, švietimo (mokslo).

2 Federacijos pagrindinės veiklos rūšys:

93.1 Sportinė veikla;

93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas;

93.12 Sporto klubų veikla;

93.19 Kita sportinė veikla;

32.30. Sporto reikmenų gamyba;

77.21.40 Sporto įrangos nuoma;

74.90 Kita, niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla;

85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla;

82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas;

85.52 Kultūrinis švietimas;

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla;

55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;

47.64 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

3 Licencijuojama veikla arba veikla, kuriai reikalingas leidimas, LSPF turi teisę užsiimti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

4 Federacijos tikslai yra:

a) plėtoti ir populiarinti sportinį pokerį Lietuvos Respublikoje;

b). teikti Federacijos Nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;

c) prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto
programos vykdymo;

d). organizuoti sportinio pokerio turnyrus Lietuvos Respublikoje;

e) bendradarbiauti su analogiškomis organizacijomis užsienio šalyse;

f) atstovauti Federacijos Narių interesams santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

g) atstovauti Federacijos Narių interesus valstybės institucijose;

h) ginti Federacijos Narių teises ir interesus  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

i) kurti duomenų bazes;

j) skleisti informaciją visuomenėje apie sportinį pokerį;

k) organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius.

l) leisti spaudos leidinius, naudotis kitomis žiniasklaidos formomis, bei jas platinti.

5 Federacija, siekdama savo tikslų įgyvendinimo, turi teisę:

a) skleisti ir platinti informaciją apie Federacijos veiklą, Federacijos rėmėjus, propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius;

b) leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius sportinio pokerio ir susijusia tematika;

c) atstovauti Federacijos nariams kitose pokerio asociacijose ar kitose institucijose;

e) organizuoti renginius ir akcijas, skirtus sportinio pokerio populiarinimui;

d) gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, ne valstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų asmenų;

e) gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;

f) pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;

g) steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, būti jų dalyviu ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);

h) įstatymų nustatyta tvarka organizuoti masinius renginius;

i) samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

j) koordinuoti Lietuvos sportinio pokerio organizacijų sportinę veiklą;

k) organizuoti tarptautines ir šalies sportinio pokerio varžybas;

l) rengti ilgalaikes sportinio pokerio plėtojimo programas;

m) vykdyti kitas funkcijas, susijusias su sportinio pokerio plėtojimu;

n) turi ir kitas įstatymų numatytas teises.

6 Federacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

7 Federacija gali stoti į nacionalines ir tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

Straipsnis 3 Narių priėmimas, narystės sustabdymas ir išbraukimas iš sąrašų

1 Vykdomasis komitetas priima sprendimus dėl Nario priėmimo, narystės sustabdymo ar išbraukimo iš Narių sąrašo.

2 Pareiškėjas gali būti priimtas į Narius tik įvykdžius šiuose Įstatuose numatytus reikalavimus.

3 Narystė baigiasi Nariui išstojus iš LSPF ar pašalinus jį iš Narių. Narystės praradimas neatleidžia Nario nuo pareigos užbaigti vykdyti Nario finansinius įsipareigojimus LSPF arba kitiems LSPF Nariams, kilusius iki išbraukimo iš Narių sąrašo, tačiau atima visas su naryste susijusias teises LSPF.

Straipsnis 4 Priėmimas

1 LSPF nariais gali tapti tik Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, įvykdę šiuose Įstatuose keliamus reikalavimus ir savo tikslus siejantys su sportinio pokerio plėtojimu Lietuvos Respublikoje.

2 Juridinis asmuo, siekiantis tapti LSPF nariu, privalo raštu kreiptis į LSPF Vykdomąjį komitetą.

3 Kartu su paraiška Vykdomajam komitetui privaloma pateikti šiuos dokumentus:

a) galiojančių įstatų kopiją;

b) juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;

c) oficialių asmenų, turinčių parašo teisę bei įpareigojančių asmenį santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, valdymo organų narių sąrašą;

d) būsimo nario pasižadėjimą dalyvauti ir organizuoti varžybas tik su išankstiniu LSPF pritarimu;

e) būsimo nario kompetentingo organo sprendimo dėl pageidavimo tapti LSPF nariu kopija.

Straipsnis 5 Reikalavimai ir priėmimo procedūra

1 Vykdomasis komitetas dėl Nario priėmimo/atsisakymo priimti sprendžia Vykdomojo komiteto posėdžio metu.

2 Naujajam Nariui narystės teisės ir pareigos bus suteiktos nuo Vykdomojo Komiteto sprendimo priėmimo. Nario deleguoti asmenys iškart gali balsuoti bei būti išrinkti.

Straipsnis 6 Nario teisės

LSPF Nariai turi tokias teises:

a) dalyvauti LSPF Konferencijoje, iš anksto žinoti jos darbotvarkę, būti pakviesti dalyvauti Konferencijoje nustatytu metu bei naudotis suteikta balsavimo teise;

b) pateikti pasiūlymus dėl klausimų įtraukimo į Konferencijos darbotvarkę;

c) šių Įstatų nustatyta tvarka nominuoti kandidatus į renkamus LSPF organus;

d) šių Įstatų nustatyta tvarka rinkti Federacijos valdymo organus ar atskirus jų narius;

e) gauti informaciją apie LSPF veiklą iš oficialių LSPF organų;

f) dalyvauti varžybose ir kituose LSPF organizuojamuose renginiuose;

g) šių Įstatų nustatyta tvarka išstoti iš Federacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip

Federacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

h) kitas šiuose Įstatuose, kituose LSPF dokumentuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose nustatytas teises.

Straipsnis 7 Nario pareigos

1 LSPF Nariai turi tokias pareigas:

a) visais atvejais laikytis LSPF įstatų, taisyklių, nutarimų ir kitų sprendimų, juos tinkamai vykdyti, bei užtikrinti, kad jų laikosi bei juos tinkamai vykdo visi jo nariai;

b) dalyvauti varžybose ir kituose LSPF organizuojamuose renginiuose;

c) nustatytais terminais ir tvarka mokėti nario mokestį;

d) gerbti Žaidimo Taisykles, bei užtikrinti, kad jų laikosi visi jo nariai įstatų nustatyta tvarka;

e) pranešti LSPF apie visus numatomus įstatų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, kuriuo metu bus svarstomas Nario įstatų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus siūlomus Nario įstatų pakeitimus su LSPF, taip pat informuoti LSPF apie įstatų pakeitimą ir per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų įstatų kopiją. Pranešti LSPF apie kitų taisyklių bei valdymo organų pasikeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pateikiant LSPF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo sprendimus, protokolus su priedais ir pan.);

f) vadovautis lojalumo, garbingumo bei sportinio elgesio principu, propaguojant garbingą žaidimą bei išreiškiant tai per Nario įstatų nuostatas;

g) administruoti savo narių registrą bei jį atnaujinti, pasikeitus nariams, informuoti apie savo narius LSPF, taip pat ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti LSPF apie savo narių pasikeitimą;

h) tinkamai laikytis visų kitų pareigų, kylančių LSPF įstatų ir kitų taisyklių bei priimtų sprendimų.

2 Visų Federacijos narių teisės lygios ir nepriklauso nuo įmokų dydžio ar teikiamos Federacijai paramos.

3 Federacijos buveinėje, taip pat Federacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Federacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Federacijos narys.

4 Federacija yra atsakinga išimtinai už tas sportinio pokerio varžybas ir renginius, kuriuos ji organizuoja, visos teisės, susijusios su šiomis sportinio pokerio varžybomis ir renginiais, priklauso LSPF. Federacija atsako už teisių platinti sportinio pokerio varžybas ir renginius per vaizdo, garso bei kitus duomenų perdavimo šaltinius be jokių turinio, laiko, vietos ir teisinių platinimo apribojimų suteikimą.

5 Kiekvienas Federacijos Narys yra atsakingas išimtinai už tas sportinio pokerio varžybas ir renginius, kuriuos jis organizuoja, atsako už leidimą platinti per vaizdo, garso bei kitus duomenų perdavimo nešėjus be jokių turinio, laiko, vietos ir teisinių platinimo apribojimų.

6 Pažeidus aukščiau nurodytas Nario pareigas, LSPF Nariams gali būti taikomos sankcijos.

Straipsnis 8 Narystės sustabdymas

1 Narystę sustabdyti gali Vykdomasis komitetas, jeigu Narys nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų, pažeidžia šiuos Įstatus, LSPF priimtus sprendimus ar jų nevykdo, ar vykdo netinkamai; šis sustabdymas įsigalioja iš karto po sprendimo priėmimo. Narystė yra stabdoma iki kito Vykdomojo komiteto posėdžio.

2 Narystės sustabdymas tvirtinamas Vykdomojo komiteto posėdžio metu paprasta Vykdomojo komiteto dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu narystės sustabdymas nėra patvirtintas, Nario narystė automatiškai atsinaujina.

3 Asmuo, kurio narystė sustabdyta, laikinai praranda Nario teises.

4 Nariams, nedalyvaujantiems LSPF organizuojamose sportinio pokerio varžybose 2 (dvejus) metus iš eilės, sustabdomos balsavimo Konferencijoje teisės bei jų atstovai negali būti renkami ar paskiriami į LSPF organus, iki Narių pareigų įvykdymo.

Straipsnis 9 Pašalinimas iš Narių

1 Vykdomasis komitetas gali pašalinti Narį iš LSPF,

jeigu:

a) Narys 1 (vienerius) metus nemoka nario mokesčio ar nevykdo kitų savo finansinių įsipareigojimų LSPF;

b) Narys šiurkščiai pažeidžia LSPF įstatus, taisykles, nutarimus, kitus priimtus sprendimus ar jų nevykdo, ar vykdo netinkamai;

c) Narys pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijų veikla;

d) Narys padaro žymios turtinės ir/ar neturtinės žalos Federacijai;

e) Narys negarbingu elgesiu menkina Federacijos vardą;

f) Narys nutraukia savo veiklą sportinio pokerio srityje.

2 Sprendimas dėl išbraukimo iš Narių sąrašo laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto narių.

Straipsnis 10 Išstojimas

Narys gali išstoti iš LSPF. Pranešimą apie numatomą išstojimą privaloma pateikti Vykdomajam komitetui.

Straipsnis 11 Garbės nariai

1 Konferencija gali suteikti garbės nario titulą bet kokiam asmeniui už nuopelnus sportiniam pokeriui.

2 Kandidatus šioms nominacijoms teikia Vykdomasis Komitetas.

3 Garbės narys turi teisę dalyvauti Konferencijoje, tačiau neturi balsavimo teisės.

Straipsnis 12 LSPF organai

1 LSPF turi tokius organus:

a) Konferencija;

b) Vykdomasis Komitetas;

c) Prezidentas;

d) Koordinatorius;

2 LSPF šiuose Įstatuose nustatyta tvarka gali būti sudaromi ir kiti nuolatiniai ar laikinieji komitetai.

3 LSPF organų nariai renkami šiuose Įstatuose nustatyta tvarka.

4 LSPF organų nariai nedalyvauja sprendimo priėmimo procese, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

5 Kiekvienas kolegialaus organo narys turi tik vieną balsą.

A. KONFERENCIJA

Straipsnis 13 Konferencijos sąvoka ir sudėtis

1 Konferencija yra reguliarus LSPF narių susitikimas. Konferencija yra aukščiausias LSPF organas.

2 Konferencija gali būti eilinė ir neeilinė. Konferencijai pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant ar negalint eiti Konferencijos pirmininko pareigų – bet kuris Konferencijos išrinktas Vykdomojo Komiteto narys, o pastariesiems nesant ar negalint eiti Konferencijos pirmininko pareigų – bet kuris Konferencijos išrinktas Konferencijoje dalyvaujančio LSPF Nario atstovas.

3 Konferencija gali paskirti stebėtojus, kurie turi teisę dalyvauti Konferencijoje be teisės dalyvauti balsavime.

4 LSPF Vykdomasis Komitetas gali pakviesti daugiau asmenų dalyvauti Konferencijoje svečių teisėmis.

Straipsnis 14 Delegatai ir balsai

1 Konferenciją sudaro Narių deleguoti atstovai (delegatai). Kiekvienas narys į Konferenciją siunčia po vieną delegatą, kurie turi po vieną balsą.

2 Delegatas paskiriamas LSPF Nario sprendimu. Delegatas privalo pateikti įrodymus apie savo teisę atstovauti Nariui Konferencijoje.

Straipsnis 15 Konferencijos kompetencija

1 Konferencija turi tokias teises:

a) priimti ir keisti įstatus, taisykles įstatų taikymui ir Konferencijos nuostatus;

b) rinkti Prezidentą, Vykdomojo Komiteto narius, Koordinatorių;

c) tvirtinti LSPF Koordinatoriaus darbo nuostatus,

d) skirti asmenis, tikrinančius rinkimų teisingumą;

e) tvirtinti biudžetą;

f) tvirtinti LSPF veiklos programą;

g) tvirtinti Vykdomojo Komiteto veiklos ataskaitą;

h) Vykdomojo Komiteto teikimu paskirti nepriklausomą auditorių (-ius);

i) Vykdomojo Komiteto teikimu suteikti garbės nario titulą;

j) vadovaujantis šiais Įstatais, svarstyti ir priimti sprendimus tais klausimais, kuriuos pasiūlo Narys, realizuodamas savo iniciatyvos teisę, jeigu pagal šiuos Įstatus šie klausimai yra Konferencijos kompetencijoje;

k) nustatyti Federacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, metinius mokesčius ir jų mokėjimo tvarką;

l) tvirtinti Federacijos metinę finansinę atskaitomybę;

m) priimti nutarimą dėl Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

Straipsnis 16 Konferencijos kvorumas

1 Konferencijos sprendimai priimami tik esant paprastai Narių delegatų daugumai (ne mažiau 50% + 1).

2 Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę nustato Vykdomasis Komitetas. Konferencijos darbotvarkė gali būti keičiama, papildoma likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos Vykdomojo Komiteto nutarimu. Iniciatyvos teisę turi Federacijos Prezidentas, Federacijos Vykdomasis Komitetas arba ne mažiau kaip 2/3 Federacijos Narių. Apie būsimą Konferenciją nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorių dienų iki Konferencijos. Visiems LSPF nariams sutinkant raštu, šių terminų galima nesilaikyti. Pranešti galima pasirašytinai įteikiant Nariui rašytinį pranešimą, registruotu laišku arba skelbiant apie Konferenciją laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir interneto tinklapyje www.lspf.lt.

3 Jeigu paskelbta Konferencija neįvyko nesant kvorumo, tai ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pakartotinai šaukiama Konferencija Įstatuose nustatyta tvarka, kuri turi teisę priimti nutarimus nepriklausomai nuo dalyvaujančiųjų delegatų skaičiaus.

Straipsnis 17 Konferencijos sprendimai

1 Konferencija sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose Įstatuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo organų funkcijos.

2 Konferencijoje sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių delegatų balsų dauguma. Sprendimai dėl LSPF įstatų keitimo, dėl LSPF pertvarkymo ar pabaigos ir kitais šiuose Įstatuose ar įstatymuose numatytais atvejais priimamas ne mažiau 2/3 visų delegatų balsų dauguma.

Straipsnis 18 Eilinė Konferencija

1 Eilinė Konferencija šaukiama kartą per metus iki birželio 1 dienos.

2 Konferencijos vietą ir datą nustato Vykdomasis Komitetas.

3 Formalus kvietimas į Konferenciją pasirašytinai įteikiant nariui rašytinį pranešimą, arba registruotu laišku, arba skelbiant apie Konferenciją laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir interneto tinklapyje www.lspf.lt likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos. Šiame kvietime turi būti nurodyta Konferencijos darbotvarkė. Su Konferencijos medžiaga galima susipažinti LSPF buveinėje.

Straipsnis 19 Eilinės Konferencijos darbotvarkė

Konferencijos darbotvarkę sudaro Vykdomasis Komitetas, atsižvelgiant į Narių pateiktus pasiūlymus.

Straipsnis 20 Neeilinė Konferencija

1 Vykdomasis Komitetas gali sušaukti neeilinę Konferenciją bet kokiu metu.

2 Vykdomasis Komitetas privalo sušaukti neeilinę Konferenciją, jeigu to raštu pageidauja 2/3 LSPF narių arba Prezidentas. Siūlymuose turi būti nurodyti darbotvarkės punktai.

3 Nariai informuojami apie neeilinės Konferencijos vietą, datą ir darbotvarkę likus bent 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki neeilinės Konferencijos datos.

Straipsnis 21 Sprendimų įsigaliojimo datos

Konferencijose priimami sprendimai įsigalioja Nariams kitą po Konferencijos dieną, išskyrus tuos atvejus, kai Konferencija numato kitaip.

B. VYKDOMASIS KOMITETAS

Straipsnis 22 Vykdomojo komiteto formavimo tvarka

1 Vykdomąjį Komitetą sudaro 5 nariai.

2 Prezidentas ir eiliniai Vykdomojo Komiteto nariai yra renkami Konferencijoje. Vykdomojo Komiteto eilinių narių kandidatūros Konferencijai teikiamos Prezidento.

3 Prezidentas ir Vykdomojo Komiteto nariai renkami penkeriems metams. Jie gali būti perrenkami kitam terminui (-ams).

Straipsnis 23 Vykdomojo komiteto posėdžiai

1 Vykdomasis Komitetas renkasi bent kartą į ketvirtį.

2 Vykdomojo Komiteto posėdžius sušaukia Prezidentas savo iniciatyva.

3 Prezidentas sudaro posėdžio darbotvarkę. Kiekvienas Vykdomojo Komiteto narys turi teisę pasiūlyti darbotvarkės punktus.

4 Koordinatorius dalyvauja Vykdomojo Komiteto posėdžiuose, atlikdamas konsultacinį vaidmenį, jei pats nėra Vykdomojo Komiteto narys.

5 Vykdomasis Komitetas gali pakviesti trečiuosius asmenis dalyvauti posėdyje. Šie tretieji asmenys neturės balsavimo teisės ir tik gali išreikšti savo nuomonę Vykdomajam Komitetui leidus.

Straipsnis 24 Vykdomojo Komiteto galios

1 Vykdomasis Komitetas turi tokias galias:

a) priimti sprendimus visais klausimais, kurie nėra Konferencijos ar kitų organų kompetencijos ribose, kaip aprašyta taikomuose įstatymuose arba šiuose Įstatuose;

b) ruošti ir sušaukti eilines ir neeilines LSPF Konferencijas, sudaryti Konferencijų darbotvarkes;

c) bet kuriuo metu priimti sprendimą dėl nuolatinių ir laikinųjų komitetų steigimo, paskirti nuolatinių ir laikinųjų komitetų pirmininkus ir narius;

d) teikti Konferencijai nepriklausomo auditoriaus (-ių) kandidatūrą (-as);

e) priimti sprendimą dėl LSPF vykdomų varžybų vietų, datų ir dalyvaujančių žaidėjų skaičiaus;

f) patvirtinti taisykles, nuostatus ir kitus dokumentus, kurių tvirtinimas nėra Konferencijos kompetencijos ribose;

g) užtikrinti, kad šie Įstatai būtų tinkamai taikomi ir priimti Įstatų taikymui būtinas priemones;

h) deleguoti užduotis Vykdomojo Komiteto kompetencijos ribose kitiems LSPF organams ar tretiems asmenims;

i) įgyvendinti Konferencijos priimtus nutarimus ir kitus sprendimus;

j) spręsti finansinius, organizacinius ir kitus veiklos klausimus, išskyrus tuos klausimus, dėl kurių vienašališkai sprendžia Prezidentas;

k) tvirtinti varžybų nuostatus ir programas;

l) teikti Konferencijai finansinę LSPF bei jos filialų veiklos ataskaitą;

m) priimti sprendimus dėl LSPF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtinti jų nuostatus;

n) priimti sprendimus dėl sudarymo sandorių dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė nei 1/5 LSPF turto vertės, perleidimo/ pardavimo , nuomos, įkeitimo, mainų bei kitų sandorių, kurių vertė didesnė nei 1/5 LSPF turto vertės;

o) tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatas, vykdyti kitas su tuo susijusias funkcijas;

p) nustatyti ir tvirtinti ginčų sprendimo tvarką;

r) nustatyti startinio, varžybų dalyvio mokesčio dydį, mokėjimo tvarką;

s) priimti Narius, sustabdyti Narių narystę, išbraukti Narius iš Federacijos sąrašų;

t) priimti sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų

dalyviu.

2 Federacijos Vykdomasis Komitetas atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, Konferencijos sušaukimą, pranešimą Federacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Federacijos veiklai, atsako už LSPF veiklos organizavimą, LSPF narių apskaitą. Vykdomasis Komitetas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose Įstatuose Vykdomojo Komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo organų funkcijos.

3 Vykdomojo Komiteto narys gali bet kada pateikti Vykdomajam Komitetui pareiškimą dėl atsistatydinimo, kurį Vykdomasis Komitetas svarsto artimiausiame posėdyje. Iki posėdžio dienos pareiškėjas turi teisę atšaukti savo pareiškimą.

4 Vykdomojo Komiteto narys savo įgaliojimų netenka, jam pačiam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių.

Straipsnis 25 Sprendimai

1 Vykdomasis Komitetas nesvarsto jokių klausimų, jeigu posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė jo narių.

2 Vykdomojo Komiteto sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių daugumos taisykle. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Prezidentas.

3 Vykdomojo Komiteto narys privalo atsisakyti dalyvauti sprendimo priėmime, jeigu yra bet kokia interesų konflikto rizika.

4 Priimti sprendimai įrašomi į protokolą.

5 Vykdomojo Komiteto sprendimai įsigalioja iškart, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis Komitetas nusprendžia kitaip.

Straipsnis 26 Vykdomojo komiteto narys

1 Vykdomojo Komiteto nario pareigos yra šios:

a) vadovautis lojalumo, garbingumo bei sportinio elgesio principu, skatinant garbingą žaidimą;

b) tinkamai laikytis visų kitų pareigų, kylančių LSPF įstatų ir kitų taisyklių, sprendimų.

2 Vykdomojo Komiteto narys gali būti pašalintas iš Vykdomojo Komiteto narių, jeigu:

a) pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijų veikla;

b) savo veiksmais padaro turtinės ar neturtinės žalos LSPF;

c) negarbingu elgesiu menkina LSPF vardą.

3 Vykdomojo Komiteto nario narystė gali būti laikinai sustabdyta Vykdomojo Komiteto sprendimu iki kitos Konferencijos sušaukimo tokia tvarka:

a) Vykdomasis Komitetas gali laikinai sustabdyti Vykdomojo Komiteto nario, kuris pažeidžia savo įsipareigojimus, nevykdo savo, kaip Vykdomojo Komiteto nario, pareigų ar jas vykdo netinkamai, narystę; šis sustabdymas įsigalioja nedelsiant. Narystė yra stabdoma iki artimiausios Konferencijos, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis Komitetas nustatė kitaip;

b) narystės sustabdymas arba nario pašalinimas iš Vykdomojo Komiteto narių sprendžiamas artimiausioje Konferencijoje. Jeigu narystės sustabdymas nėra patvirtintas ar narys nėra pašalinamas, narystė automatiškai atsinaujina.

4 Asmuo, kurio narystė sustabdyta, praranda Vykdomojo Komiteto nario teises.

C. PREZIDENTAS

Straipsnis 27 Prezidentas

1 Prezidentas be atskiro įgaliojimo atstovauja LSPF.

2 Jis yra atsakingas už:

a) Konferencijos ir Vykdomojo Komiteto sprendimų vykdymą;

b) efektyvų LSPF organų funkcionavimą, siekiant šiuose Įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimo;

c) santykių tarp LSPF ir jos narių, kitų organizacijų bei institucijų sureguliavimą;

d) duomenų ir dokumentų tinkamą pateikimą Juridinių asmenų registrui.

3 Prezidentas :

a) Federacijos vardu šių įstatų nustatyta tvarka sudaro visus sandorius, pasirašo LSPF dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas kredito įstaigose ir disponuoja lėšomis;

b) teikia Vykdomajam Komitetui tvirtinti LSPF biudžetą ir programą, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus;

c) siūlo Konferencijai Koordinatoriaus kandidatūrą.

4 LSPF Prezidentas gali jo kompetencijai priskirtus klausimus pavesti spręsti ar vykdyti kitiems asmenims.

5 Prezidentas yra Konferencijos, Vykdomojo Komiteto pirmininkas.

6 Prezidentas turi paprastą balsą Vykdomajame Komitete, ir tik tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, Prezidento balsas yra sprendžiamasis.

7 Kitos Prezidento galios yra aptariamos įstatymuose.

Straipsnis 28 Kandidatai į Prezidentus

1 Prezidentą renka Konferencija penkerių metų terminui. Prezidento kadencija prasideda iškart po Konferencijos, kurios metu Prezidentas buvo išrinktas. Prezidentas gali būti išrinktas kitai (-oms) kadencijai (-oms).

2 Tik LSPF Nariai gali siūlyti kandidatus į Prezidento postą.

3 Koordinatorius informuoja LSPF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų pavardes, likus bent 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Konferencijos datos.

4 Prezidento laikino ar nuolatinio negalėjimo atlikti savo oficialias funkcijas atveju, Prezidento pareigas atlieka Prezidento paskirtas Vykdomojo Komiteto narys.

Straipsnis 29 Atstovavimas ir parašas

Prezidentas teisėtai atstovauja LSPF ir turi teisę pasirašyti LSPF vardu.

F. ADMINISTRACIJA

Straipsnis 30 Koordinatorius

1 Koordinatorius yra renkamas LSPF organas,- jis dirba darbą, numatytą LSPF Koordinatoriaus pareiginiuose nuostatuose.

2 Koordinatorių ketverių metų laikotarpiui renka ir atšaukia Konferencija Prezidento teikimu. Koordinatorius pradeda eiti savo pareigas, pasirašius darbo sutartį.

3 Koordinatorius yra atsakingas už:

a) Konferencijos ir Vykdomojo Komiteto nutarimų įgyvendinimą, vykdant Prezidento ir/ar Vykdomojo Komiteto nurodymus;

b) tinkamą LSPF narių apskaitos tvarkymą;

c) LSPF korespondencijos tvarkymą;

d) Administracijos darbo organizavimą ir priežiūrą.

Straipsnis 31 Finansinis periodas

1 LSPF finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2 LSPF apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą.

Straipsnis 32 Pajamos, lėšų naudojimo ir kontrolės tvarka

1 LSPF pajamas sudaro:

a) Nario metinis mokestis;

b) pajamos iš marketingo teisių, kurias turi LSPF;

c) paramos lėšos;

d) kitos teisėtai gautos lėšos.

2 LSPF leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

3 LSPF Prezidentas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Konferencijai praėjusių finansinių metų LSPF veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno nario reikalavimu LSPF turi sudaryti sąlygas Federacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

4 LSPF veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

a) informacija apie Federacijos veiklą, įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

b) Federacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

c) Federacijos metinė finansinė atskaitomybė;

d) samdomų Federacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

e) kita informacija, kurią nustato Konferencija.

Straipsnis 33 Išlaidos

LSPF išlaidas sudaro:

a) biudžete numatytos išlaidos;

b) kitos Konferencijoje patvirtintos išlaidos bei Vykdomojo Komiteto veikloje atsiradusios išlaidos;

c) visos kitos išlaidos, atsiradusios siekiant LSPF tikslų.

Straipsnis 34 Nario mokestis

1 Nario mokesčiai yra mokami kasmet iki sausio 31 d. Nauji nariai moka nario mokestį už metus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų priėmimo dienos.

2 Konferencija nustato metinio nario mokesčio sumą 3 (trims) metams, Vykdomojo Komiteto siūlymu. Šis mokestis yra vienodas visiems nariams.

Straipsnis 35 Rinkliavos

LSPF gali reikalauti iš Narių rinkliavos už varžybas.

Straipsnis 36 Renginių teisės

1 LSPF yra visų jos organizuojamų varžybų bei kitų renginių teisėti savininkai be jokių turinio, vietos apribojimų. LSPF priklauso visos finansinės teisės, audiovizualinės ir radijo įrašų, reprodukcijos ir transliacijos teisės, multimedijos teisės, marketingo ir reklamos teisės, teisės į prekių ženklus bei kitos teisės, kurias suteikia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas bei kiti teisės aktai, kurios naudojamos dabar ar bus sukurtos ateityje.

2 Vykdomasis Komitetas priima sprendimus dėl šio straipsnio pirmame punkte nurodytų teisių naudojimo. Tik Vykdomasis Komitetas sprendžia, ar šios teisės bus naudojamos vienašališkai, ar kartu su trečiąja šalimi, ar visiškai tik trečiosios šalies.

Straipsnis 37 Platinimo teisių suteikimas

LSPF ir jos Nariai yra atsakingi už jų jurisdikcijoje vykstančių sportinio pokerio varžybų bei renginių vaizdo ir garso bei kitokių įrašų (informacijos laikmenų) platinimo teisės suteikimą be jokių turinio, laiko, vietos, teisinių ir techninių apribojimų.

Straipsnis 38 Patvirtinimas

LSPF Nariai negali priklausyti kitai Asociacijai, susijusiai su sportiniu pokeriu ar pokeriu arba dalyvauti kitos Asociacijos teritorijoje organizuojamose varžybose be LSPF pritarimo, išskyrus tarptautines aplinkybes.

Straipsnis 39 Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

1 Sprendimus dėl Federacijos filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima, skiria ir atšaukia filialų bei atstovybių valdymo organus bei tvirtina jų nuostatus Federacijos Vykdomasis Komitetas.

2 Federacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

Straipsnis 40 Dokumentų pateikimas Federacijos nariams, vieši pranešimai ir skelbimai

1 Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Federacijos Vykdomasis Komitetas.

2 Federacijos pranešimai, kurie pagal galiojančius aktus turi būti skelbiami viešai, skelbiami leidinyje „Lietuvos žinios“ Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šių Įstatų nustatyta tvarka ir terminais.

Straipsnis 41 Nenumatyti atvejai ir force majeure

Vykdomasis Komitetas priima sprendimus visais šiuose Įstatuose nenumatytais atvejais.

Straipsnis 42 Likvidavimas

1 Bet kokiam su LSPF panaikinimu susijusiam sprendimui priimti reikalingas dviejų-trečdalių dalyvaujančių LSPF narių balsų daugumos, balsavimas turi vykti šiam tikslui sukviestoje Konferencijoje.

2 LSPF likvidavimo atveju, jos turtas, likęs po atsiskaitymo su kreditoriais, bus perleistas kitam ar kitiems juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka. Paskutinė Konferencija gali pasirinkti kitą turto gavėją dviejų trečdalių balsų dauguma.

Straipsnis 43 Įsigaliojimas

Šie įstatai buvo priimti LSPF Konferencijos 2010 m. vasario 23 d. metu ir įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Vilnius, 2010 m. vasario mėn. 23 d.